Slovenske pesmi iz Ravensbrücka – Glasba za Ravensbrück / Slovenische Lieder aus Ravensbrück – Musik für Ravensbrück

Ehemalige "Textilfabrik"

Sunday, September 23, 2018

Slovenske pesmi iz Ravensbrücka - Glasba za Ravensbrück / Slovenische Lieder aus Ravensbrück - Musik für Ravensbrück
Sobota, 23.9. ob 15h, Ehemalige "Textilfabrik" in der Mahn- und Gedenkstatätte Ravensbrück

Venue Details

Ehemalige "Textilfabrik"
Ehemalige "Textilfabrik" in der Mahn- und Gedenkstatätte Ravensbrück